Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2017

Λέγε μας και συ ώ τύραννε όλων των ανθρώπων ποιος είναι ο σκοπός σου και πως επιτελείτε...;


Λέγε μας και συ ώ τύραννε όλων των ανθρώπων ποιος είναι ο σκοπός σου και πως επιτελείτε...;

... Οι χριστιανικοί λαοί απεκτηνώθησαν δια των ισχυρών ποτών, η νεολαία των απεβλακώθη δια των κλασικών σπουδών και δια της προώρου ακολασίας, εις την οποίαν την έχουσιν ωθήσει οι πράκτορες µας -οικοδιδάσκαλοι, υπηρέται, γυναίκες παιδαγωγοί εις τους οίκους των πλουσίων - οι υπάλληλοι µας αλλαχού, αι γυναίκες µας εις τους τόπους διασκεδάσεων των χριστιανών. Εις τον αριθµών των τελευταίων τούτων, δέον να προσθέσωµεν και τας ονοµαζοµένας «γυναίκας του κόσµου» µιµουµένας εκουσίως τας ακολασίας των και τας ηδυπαθείας των......Οι Χριστιανοί απώλεσαν την συνήθειαν να σκέπτωνται, έξω των επιστηµονικών συµβουλών µας. ∆ια τούτο δε δεν βλέπουσι την ανάγκην επείγουσαν να κάµωσιν ό,τι ηµείς θα κάµωµεν, όταν η βασιλεία µας θα έχη έλθει, δηλ. να διδάσκωσιν εις τα δηµοτικά σχολεία την µόνην αληθή επιστήµην, την πρώτην όλων των επιστηµών της κοινωνικής σειράς, του ανθρωπίνου βίου, της κοινωνικής υπάρξεως, ήτις απαιτεί την διαίρεσιν της εργασίας και εποµένως την διαίρεσιν των ανθρώπων εις κλάσεις και εις καταστάσεις...

... Θα ιδήτε κατωτέρω ότι τούτο εχρησίµευσεν εις τον θρίαµβόν µας. Τούτο µας δωσε µεταξύ άλλων την δυνατότητα του να επιτύχωµεν το σπουδαιότερον αυτού, ήτοι να καταργήσωµεν τα προνόµια και αυτήν την ουσίαν της αριστοκρατίας των Χριστιανών και το µόνον µέσον της αµύνης, το οποίον ηδύναντο να έχωσιν εναντίον ηµών οι Λαοί και τα Έθνη. Επί των ερειπίων της κληρονοµικής και της φυσικής αριστοκρατίας ανηγείραµεν την διανοητικήν και οικονοµολογικήν αριστοκρατίαν µας. Ελάβοµεν ως κριτήριον της νέας ταύτης αριστοκρατίας τον πλούτον, όστις εξαρτάται εξ ηµών, και την επιστήµην, ήτις διευθύνεται υπό των σοφών µας...

... Οι Χριστιανοί δεν οδηγούνται εκ των αµερολήπτων παρατηρήσεων των εξηγµένων εκ της ιστορίας, αλλά εκ µιας θεωρητικής ρουτίνας, ανικάνου να επιτύχη ραγµατικών τι αποτέλεσµα. ∆ια τούτο ακριβώς δεν τους λαµβάνοµεν ποσώς υπ’ όψιν• ας διασκεδάσωσιν επί τίνα ακόµη χρόνον, ας ζήσωσι µε ελπίδας µε νέας τέρψεις, ή µε την ανάµνησιν των διασκεδάσεων, ας έχουσιν ήδη κάµει...

... Η διανοουµένη τάξις των Χριστιανών θα καυχάται δια τας γνώσεις της και, χωρίς να τας εξετάζη λογικώς, θα θέτη εις ενέργειαν όλα τα διδάγµατα της επιστήµης, τα συναγόµενα υπό των πρακτόρων µας, δια να οδηγώσι τα πνεύµατα των Χριστιανών προς την κατεύθυνσιν,. η οποία µας είναι αναγκαία...

... Η αριστοκρατία, η οποία απήλαυε, δικαιωµατικώς, της εργασίας των εργατικών, είχε συµφέρον να ήσαν ούτοι χορτασµένοι, υγιείς και ισχυροί. Το συµφέρον µας απεναντίας είναι να εκφυλίζωνται oι χριστιανοί. Η δύναµις µας έγκειται εις την χρονίαν πείναν και εις την αδυναµίαν του εργάτου, διότι πάντα ταύτα τον υποδαυλώνουσιν εις την θέλησίν µας και διότι ούτω δεν θα έχη ούτε ισχύν, ούτε ενεργητικότητα δια να αντισταθή εις την θέλησιν ταύτην. Η πείνα δίδει εις το κεφάλαιον επί του εργάτου περισσότερα δικαιώµατα παρ’ όσα τοιαύτα ελάµβανεν η αριστοκρατία εκ της µοναρχικής και νοµίµου εξουσίας...

...∆ιεπιστώσαµεν, ότι η πρόοδος θα υπέτασσεν όλους τους Χριστιανούς εις την βασιλείαν του
λογικού...

...Με µίαν τοιαύτην πίστιν ο λαός θα αφήνετο να κυβερνάται οιονεί ενοριακώς και θα εβάδιζε ταπεινός και ήσυχος, καθοδηγούµενος υπό του πνευµατικού ποιµένος του, αποδεχόµενος την κατά θεόν διανοµήν των αγαθών του κόσµου τούτου. Ιδού διατί είναι αναγκαίον να καταστρέψωµεν την πίστιν, να αποσπάσωµεν από τον νουν των χριστιανών αυτήν ταύτην την αρχήν της θεότητος και του Αγίου Πνεύµατος δια να υποκαταστήσωµεν εις ταύτα τους υλικούς υπολογισµούς και τας υλικάς ανάγκας...

... Ίνα δε µη τα πνεύµατα των χριστιανών έχουσι τον καιρόν να σκέπτωνται και να εξετάζωσι τα περί εαυτούς, πρέπει να τα περισπώµεν δια των βιοµηχανιών και του εµπορίου... Αλλά δια να δυνηθή τοιουτοτρόπως η ελευθερία να διαλύση και καταστρέψη εντελώς την κοινωνίαν των Χριστιανών, είναι ανάγκη να καταστήσωµεν την κερδοσκοπίαν βάσιν της βιοµηχανίας...

... Η αριστοκρατία των Χριστιανών ως πολιτική ισχύς, εξηφανίσθη. ∆εν έχοµεν πλέον να λάβωµεν αυτήν υπ’ όψιν. Αλλ’ επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να µας βλάψη συνεπεία των ανεξαρτήτων πόρων της, είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωµεν την υπ’ αυτής κατοχήν των γαιών της. Το καλλίτερον προς τούτο µέτρον είναι να αυξάνωµεν τους φόρους επί της κτηµατικής περιουσίας, δια να επιβαρύνωµεν την ιδιοκτησίαν. Τα µέτρα ταύτα θα συγκρατήσωσι την κτηµατικήν ιδιοκτησίαν εις κατάστασιν απολύτου υποταγής. Οι Χριστιανοί αριστοκράται µη εθισθέντες πατροπαραδότως εις την ολιγάρκειαν, ταχέως θα καταστραφώσιν οικονοµικώς... Ριπτόµενοι ούτω εις τας τάξεις των απόρων όλοι οι Χριστιανοί, θα κύψωσιν ενώπιον µας µόνον δια να έχωσι το δικαίωµα της υπάρξεως... περιπλέον δε θα υποσκάπτωµεν επιτηδείως και βαθέως τας πηγάς της παραγωγής, συνηθίζοντες τους εργάτας εις την αναρχίαν και τα οινοπνευµατώδη ποτά, και λαµβάνοντες παν µέτρον όπως αποµακρύνωµεν εκ της γης τους διανοουµένους Χριστιανούς...

... Εννοείται βεβαίως ότι αυτοί οι ευφυείς συνεργάται της Κυβερνήσεως µας δεν θα εκλέγωνται µεταξύ των Χριστιανών, οίτινες είναι συνηθισµένοι να κάµνωσι την διοικητικήν εργασίαν των χωρίς να µεριµνώσι περί της ωφελείας της. Οι διοικηταί των Χριστιανών υπογράφουσι τα έγγραφα χωρίς να τα αναγινώσκωσιν υπηρετούσιν εκ συµφέροντος ή εκ φιλοδοξίας...

...Οι Χριστιανοί είναι ποίµνιον προβάτων και ηµείς είµεθα δι’ αυτούς λύκοι. Ηξεύρετε δε τι συµβαίνει εις τα πρόβατα όταν οι λύκοι εισδύσωσιν εις την µάνδραν των...

(Από τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», γραμμένα περίπου το 1760 μ.Χ.!!!!! και Ρωσικής Έκδοσης 1912.)"Η μόνη δήλωση που επιθυμώ να κάνω για τα πρωτόκολλα, είναι ότι ταιριάζουν με αυτά που συμβαίνουν..."
(Χένρυ Φορντ)


Άσωτος Υιός.

1 σχόλιο:

  1. "Η μόνη δήλωση που επιθυμώ να κάνω για τα πρωτόκολλα, είναι ότι ταιριάζουν με αυτά που συμβαίνουν..."
    (Χένρυ Φορντ)

    ΑπάντησηΔιαγραφή