Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Πέμπτη, Ιανουαρίου 05, 2017

Θεοφάνεια, η Ημέρα που ο Θεός εμφανίστηκε!!!

Θεοφάνεια, η Ημέρα που ο Θεός εμφανίστηκε!!!
Η Ημέρα που ή δίχασε ή φανέρωσε...
Η Πίστη όμως είναι τόσο απλή!!! Για απλούς και κενούς ανθρώπους, από μάταιες γνώσεις...
Πιστεύω στον Χριστό, στο Φως εκ Φωτός, στον Θεό τον Αληθινό εκ Θεού Αληθινού, στον Ομοούσιο του Πατέρα Θεού, που από Εκείνον όλα έγιναν, όπως μαρτύρησαν με τον Λόγο και την Ζωή Τους οι Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Άγιοι Απόστολοι και λοιποί Άγιοι της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη Του, με Θαύματα και Θυσίες και όπως διαφυλάσσει η Εκκλησία μας, διά μέσω των Αγίων Μυστηρίων Της:
Ας θυμηθούμε τις Μαρτυρίες της εποχής εκείνης, από τους τέσσερεις Αγίους Μάρτυρες:


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ:
...Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και όλης της Ιουδαίας και όλης της περιοχής δεξιά και αριστερά του Ιορδάνου έβγαιναν τότε εις την έρημον προς τον Ιωάννην.
Και εβαπτίζοντο από αυτόν στον Ιορδάνην, όπου συγχρόνως εξωμολογούντο και τας αμαρτίας των...
Δια να σωθήτε, δεν αρκεί το βάπτισμα, αλλά πρέπει να κάμετε και έργα καλά, που θα είναι καρπός και απόδειξις της ειλικρινούς μετανοίας σας...
Τοτε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν (όπου έμενε και ησχολείτο με την ξυλουργικήν τέχνην) στον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, δια να βαπτισθή από αυτόν...
Και ο Ιησούς, όταν εβαπτίσθη, εβγήκε αμέσως από το νερό (διότι δεν είχε καμμίαν αμαρτίαν να εξομολογηθή, ενώ οι άλλοι έμεναν εις αυτό, όσον χρόνον διαρκούσε η εξομολόγησίς των). Και ιδού ηνοίχθησαν χάριν αυτού οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνη υπό την μορφήν της περιστεράς και να έρχεται επάνω εις αυτόν.
Και ιδού ηκούσθη από τους ουρανούς η φωνή του Θεού και Πατρός, ο οποίος έλεγεν• “Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος (ο μονογενής ως Θεός υιός μου, και ο απολύτως αναμάρτητος ως άνθρωπος) στον οποίον αναπαύομαι πάντοτε πλήρως, διότι πράττει το αρεστόν εις εμέ”.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ:
... Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο από αυτόν στον Ιορδάνην ποταμόν, εξομολογούμενοι συγχρόνως τας αμαρτίας των...
Και κατά τας ημέρας εκείνας ήλθε ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη από τον Ιωάννην στον Ιορδάνην.
Και αμέσως όταν εβγήκε από το νερό, είδε να σχίζωνται οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, ωσάν περιστερά, να κατεβαίνη εις αυτόν.
Και ήλθε φωνή από τον ουρανούς, που έλεγε• “συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω τελείως ευαρεστηθή”...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ:
...Ενώ δε ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν και εσκέπτοντο μέσα των δια τον Ιωάννην, μήπως αυτός είναι ο Χριστός,
απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους, λέγων• “εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρί των υποδημάτων του• αυτός θα σας βαπτίση με Πνεύμα Αγιον και με το αγιαστικόν πυρ της χάριτος...
... Πριν όμως φυλακισθή ο Ιωάννης και αφού εβαπτίσθη όλος ο λαός, που είχεν έλθει στον Ιορδάνην, και όταν ο Ιησούς εβαπτίσθη και προσηύχετο, ηνοίχθη ο ουρανός
και κατέβηκε το Πνεύμα το Αγιον με μορφήν εξωτερικήν και σωματικήν που εμοιαζε προς περιστεράν και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, που έλεγε• “συ είσαι ο υιός μου ο αγαπητός, εις σε έχω ευαρεστηθή, διότι και ως άνθρωπος ετήρησες όλα όσα είναι αρεστά εις εμέ”.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ:
... Την επομένην ημέραν βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν να έρχεται εις αυτόν και λέγει• “ίδε ο αμνός του Θεού, που επροφήτευσεν ο Ησαΐας, ο Μεσσίας και Λυτρωτής, ο οποίος θα θυσιασθή δια να πάρη επάνω του και εξαλείψη την αμαρτίαν και την ενοχήν του κόσμου.
Αυτός είναι, δια τον οποίον σας είπα• ύστερα από εμέ έρχεται άνθρωπος, ο οποίος σαν αιώνιος Θεός υπάρχει πολύ πρωτύτερα από εμέ, ασύγκριτα λαμπρότερος και ενδοξότερος.
... Και εβεβαίωσεν ο Ιωάννης λέγων ότι “είδα το Αγιον Πνεύμα να κατεβαίνη ωσάν περιστερά από τον ουρανόν και έμεινεν εις αυτόν μονίμως.
Και εγώ, όπως και σεις, δεν τον εγνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε• Εις όποιον ίδης να κατεβαίνη το Πνεύμα το Αγιον και να μένη εις αυτόν, αυτός είναι, που βαπτίζει με Πνεύμα Αγιον.
Και εγώ πράγματι είδα, όπως μου είπεν ο Θεός, και έχω δώσει μαρτυρίαν και ομολογίαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που έγινεν άνθρωπος”.

...Η Σωτηρία της ψυχής βασίζεται τόσο στα Έργα της, όσο και στην Ομολογία, διά της Ενεργού Συμμετοχής μας στα Μυστήρια της Εκκλησίας και προπαντός της Εξομολογήσεως (και Μετανοίας), ότι ο Χριστός είναι ο Θεός και το ένα από τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Κάθε άλλη απόκλιση και δρόμος ή επεξήγηση, θεωρείται δρόμος πλάνης, εγωισμού και απώλειας.
Χρόνια Πολλά... ή μάλλον τόσα... και με αρκετό Φως, για την Αιώνια Σωτηρία μας!
Άσωτος Υιός.

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος11/1/17

    Τελικά όποιος μελετά το Ευαγγέλιο γνωρίζει τον Χριστό και τον εαυτό του... Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφίες ανθρώπινες...

    ΑπάντησηΔιαγραφή