Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Πέμπτη, Ιουνίου 16, 2016

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣΠαναγία η Φοβερά Προστασία - Ι.Μ. Κουτλουμουσίου (13ος αιών)


- Εις τας 24 Ιουνίου του 1917 δύο στρατιώται Ρώσοι επήγαν εις την ιεράν μονήν του Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους, και ο εις εξ αυτών επήγεν εις την αγρυπνίαν και στεκόμενον όρθιον εις το στασίδιον τον επήρεν ο ύπνος. Βλέπει μίαν γυναίκα υψηλήν, η οποία έλαμπε και του λέγει Ρωσιστί : "Ουχοντί τε Γιασαμά μπούντου ο χρανάτ τακκάτ βι ομπιζάετε μοναχοίς". 'Ητοι απέλθετε. εγώ μόνη μου θα φυλάττω, επειδή προσβάλλεται τους μοναχούς. Και οι μεν Ρώσοι ανεχώρησαν τη 30 Ιουνίο 1917, οι δε Γάλλοι ανεχώρησαν τη 2 Ιουλίου 1917. Και ούτω το Άγιον Όρος εσώθη υπό της Θεοτόκου.
Ι.Μ. Αγίου Παύλου- Εν τω Συνοδικώ της ιεράς μονής της Μεγίστης Λαύρας ο βουλευτής Σερρών και πρώην Υπουργός κ. Δημήτριος Πάζης τη 8η Απριλίου, το εσπέρας του 1925, είδεν εν οράματι δύο γυναίκας την μίαν υψηλήν με πρόσωπον υπεράνθρωπον και χρώμα των ενδυμάτων χρυσέρυθρον, την δε ετέραν χαμηλοτέραν. Έκθαμβον γενόμενον τον βουλευτήν επί τω θεάματι τούτω, ηρώτησεν αυτόν η υψηλή. διατί ούτως έκθαμβος παρατηρείς με ; Διότι σας βλέπω υπεράνθρωπον, Κυρία μου, απαντά. Και όντως υπεράνθρωπος ειμι και μη βιασθείς να αναχωρήσεις του Αγίου Όρους, αλλ΄ ακριβώς να μελετήσεις την αξίαν του τόπου τούτου. Απαντά δε ο βουλευτής. αύτη δε τίς εστί ; Ουκ ανέγνως τας γραφάς ; Αδελφή μου εστί. Και ευθέως εξύπνησεν έμφοβος.
I.Μ.Μεγίστης Λαύρας- Οθωμανός τις κρεοπώλης είχεν εικόνα της Κυρίας ημών Θεοτόκου, και επ΄ αυτής από το όπισθεν μέρος έκοπτε το κρέας. Πελάτης τις αυτού χριστιανός εζήτησε ταύτην αντί αμοιβής, ην και έλαβεν. Αφ΄ ου την έλαβεν έκαμεν εικονοστάσιον και εκρέμασε κανδήλαν ακοίμητον, ήναπτε κηρία, την εθυμίαζε και την ησπάζετο. Πλην ήτο καπνιστής τη νικοτίνης ούτος ο χριστιανός. και δια τούτο ήκουσε φωνήν εκ της εικόνος : Προτιμώ να με υπάγεις οπίσω εις τον οθωμανόν και να κόπτει το κρέας παρά να υποφέρω την δυσωδίαν των χνότων του καπνού.

http://tribonio.blogspot.gr/2016/06/blog-post_98.html
ΠΗΓΗ : "ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ", ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1939, αριθ. 39 - 40, σελ. 70 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου